การคมนาคม   
      - การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ  และจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้
            1. ทางหลวงชนบทถนนลาดยางแอสฟาสติกส์   จำนวน  4   สาย ระยะทาง    36   กม.
            2. ทางหลวงชนบท    ถนนลาดยางแคพซีลจำนวน   1   สายระยะทาง    4   กม. 
            3. ทางภายในตำบล  ถนนลาดยาง ,คสล. ,ลูกรัง    รวมระยะทาง  47 กม.
      - ระยะเวลาการเดินทางโดยรถยนต์จากตำบลดอนเจดีย์-อำเภอพนนทวนใช้เวลาประมาณ10นาที
      - ระยะเวลาการเดินทางโดยรถยนต์จากตำบลดอนเจดีย์-จังหวัดกาญจนบุรีใช้เวลาประมาณ15นาที

 ประปา
     ประปาหมู่บ้าน  จำนวน   6   แห่ง
      1.1 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ หมู่ที่ 1, 2, 6 และ 7
      1.2 บริเวณลานขาวหมู่2ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่ 1, 2, 6 และ 7
      1.3  บริเวณโรงเรียนบ้านหัวรังครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  4
      1.4  บริเวณโรงเรียนบ้านหนองแกครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  5 (ประปาหมู่บ้าน)
      1.5  บริเวณชุมชนบ้านดอนกระต่าย ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  5(ประปาหมู่บ้าน)
      1.6  บริเวณบ้านน้อยครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  3,8 

 ไฟฟ้า
       ทั้ง 8 หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้

 โทรคมนาคม
       -  ทุกหมู่บ้านมีหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย
       -   มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ                 จำนวน   12   แห่ง
       1. หมู่ที่ 1 หน้าบ้านนายเสวก มาลาพงษ์    
       2. หมู่ที่ 1 หน้าบ้านนางสุนั่น เซี่ยงหลิว  
       3. หมู่ที่ 1 หน้าบ้านนางชำเลือง ชูใจ   
       4. หมู่ที่ 2 หน้าบ้านนางกัณหา กระต่ายทอง   
       5. หมู่ที่ 2  หน้าบ้านนายพิพัฒน์ คำภิมาบุตร   
       6. หมู่ที่ 2 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
       7. หมู่ที่ 3 หน้าบ้านนายสมบุญ ดวงแก้ว   
       8. หมู่ที่ 4 หน้าบ้านนายทำนอง สมคิด  
       9. หมู่ที่ 5 บริเวณโรงเรียนบ้านหนองแก   
       10. หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าศูนย์สาธิตการตลาด   
       11. หมู่ที่ 7 บริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   
       12. หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนายธวัช  บุญกอ