เศรษฐกิจของตำบลดอนเจดีย์

 การเกษตร
     - ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์  ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่อ้อย  ปลูกผัก ฯลฯ นอกจากนี้ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น รับราชการ ค้าขาย และรับจ้าง

     - มีพื้นที่ทำนา  8,056 ไร่  ทำพืชไร่ 6,500 ไร่  ทำสวน 400 ไร่  
     - มีคลองส่งน้ำ จำนวน   2   สาย ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างทั่วถึงตลอดปี

ข้อมูลพื้นฐาน

หมู่ 1

หมู่ 2

หมู่ 3

หมู่ 4

หมู่ 5

หมู่ 6

หมู่ 7

หมู่ 8

รวม

 บ่อน้ำตื้น

6

12

-

1

62

6

6

26

119

 บ่อน้ำบาดาล

13

-

7

1

52

1

-

-

74

 ไม่มีน้ำเพื่อการเกษตร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ   ข้อมูลจาก  กชช.2ค พ.ศ.2550

 การอุตสาหกรรม
     โรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จำนวน   1   แห่ง
     ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                 จำนวน   4   แห่ง

ข้อมูลพื้นฐาน

หมู่ 1

หมู่ 2

หมู่ 3

หมู่ 4

หมู่ 5

หมู่ 6

หมู่ 7

หมู่ 8

รวม

จำนวนโรงสี

1

1

2

1

-

1

1

1

8

หมายเหตุ   ข้อมูลจาก  กชช.2ค พ.ศ.2550

 สถานที่ท่องเที่ยว
      - มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ คือ โบราณสถานเจดีย์ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบรมราชาสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช  อยู่ที่ หมู่2 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดกาญจนบุรี  มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยเดือนละ 5,000 คน
      - งานประจำปีหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์