ลักษณะเศรษฐกิจ


 การประกอบอาชีพ

                ข้อมูลพื้นฐาน

หมู่ 1

หมู่ 2

หมู่ 3

หมู่ 4

หมู่ 5

หมู่ 6

หมู่ 7

หมู่ 8

รวม

ทำนา(ครัวเรือน)

161

105

105

64

-

68

31

64

598

ทำไร(ครัวเรือน)

15

50

-

23

*

7

25

15

135

ทำสวนผัก(ครัวเรือน)

1

2

-

10

15

2

-

3

43

อุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรม

-

-

-

-

-

-

4

-

4

อาชีพเกษตรผสมผสาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รับจ้าง

30

10

10

-

15

-

15

41

121

ครัวเรือนที่มีรายได้จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว

30

50

6

3

3

15

5

-

112

พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)

2,540

2417

993

3447

2800

1601

832

850

15480

ครัวเรือนที่ไม่มีที่ทำกิน(ครัวเรือน)

36

-

5

8

10

2

8

10

79

คนอายุ15-60ปีที่ไม่รู้หนังสือ(คน)

 

 

6

-

-

-

-

-

6

ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการดูแล(คน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คนอายุ15-60ปีมีอาชีพและรายได้

577

512

331

321

286

187

251

216

2681

คนอายุ15-60ปี ที่ไม่มีอาชีพและรายได้

3

28

1

-

-

8

2

-

42

หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556

 

การเกษตร

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์  ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่อ้อย  ปลูกผัก ฯลฯ นอกจากนี้ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น รับราชการ ค้าขาย และรับจ้าง

พื้นที่ทำการเกษตร  (ไร่)

หมู่

ข้าว

อ้อย

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดฝักอ่อน

ไม้ผลต่างๆ

พืชสมุนไพร

1

945

461

-

4

27

-

2

952

414

4

7

28

2

3

420

278

2

5

10

-

4

1751

398

-

8

15

-

5

300

2404

14

24

29

-

6

1078

334

2

2

40

1

7

1145

697

-

3

21

-

8

1469

1248

-

6

27

-

รวม

8060

6234

22

59

197

3

หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2556

คลองส่งน้ำ  มีคลองส่งน้ำจำนวน   2   สาย ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างทั่วถึงตลอดปี

ข้อมูลพื้นฐาน

หมู่ 1

หมู่ 2

หมู่ 3

หมู่ 4

หมู่ 5

หมู่ 6

หมู่ 7

หมู่ 8

รวม

บ่อน้ำตื้น

4

12

-

1

80

6

5

26

134

บ่อน้ำบาดาล

6

-

8

-

50

1

-

-

65

ไม่มีน้ำเพื่อการเกษตร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก  กชช.2ค พ.ศ.2556

 

อุตสาหกรรม

 • โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน   1   แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก   จำนวน   4   แห่ง

ข้อมูลพื้นฐาน

หมู่ 1

หมู่ 2

หมู่ 3

หมู่ 4

หมู่ 5

หมู่ 6

หมู่ 7

หมู่ 8

รวม

จำนวนโรงสี

1

-

-

1

-

1

1

1

5

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก  กชช.2ค พ.ศ.2556

 

สถานที่ท่องเที่ยว

          มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ คือ โบราณสถานเจดีย์ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบรมราชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อยู่ที่ หมู่2 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดกาญจนบุรี  มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยเดือนละ 5,000 คน

 

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน


การคมนาคม   

          การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วเพราะมีถนนภายในตำบลจำนวนมาก  รวมระยะทางภายในตำบลได้ระยะทาง 87,510 เมตร รวมทั้งการเดินทางเข้าตัวเมืองกาญจนบุรี โดยรถยนต์จะใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที  และเดินทางเข้าตัวอำเภอพนมทวนใช้เวลาไม่เกิน15 นาที ทำให้ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางการคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดรวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้

 1. ทางหลวงชนบท    ถนนลาดยางแอสฟาสติกส์   จำนวน  4   สาย ระยะทาง    36   กม.
 2. ทางหลวงชนบท    ถนนลาดยางแคพซีลจำนวน   1   สายระยะทาง    4   กม.
 3. ทางภายในตำบล  ถนนลาดยาง ,คสล. ,ลูกรัง    รวมระยะทาง  47 กม.

 

ประปา

1. ประปาหมู่บ้าน                           จำนวน   6   แห่ง                                                                

  1.1 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ หมู่ที่ 1, 2, 6 และ 7

  1.2 บริเวณลานข้าวหมู่2ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่ 1, 2, 6 และ 7

  1.3  บริเวณโรงเรียนบ้านหัวรังครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  4

  1.4  บริเวณโรงเรียนบ้านหนองแกครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  5 (ประปาหมู่บ้าน)

  1.5  บริเวณชุมชนบ้านดอนกระต่าย ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  5(ประปาหมู่บ้าน)

  1.6  บริเวณบ้านน้อยครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  3,8 

2. ประปาภูมิภาค                             -ไม่มี

 

ไฟฟ้า

          ทั้ง 8 หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้

 

โทรคมนาคม

          ทุกหมู่บ้านมีหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย

          มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ                 จำนวน   12   แห่ง

               1. หมู่ที่ 1 หน้าบ้านนายเสวก มาลาพงษ์

               2. หมู่ที่ 1 หน้าบ้านนางสุนั่น เซี่ยงหลิว  

               3. หมู่ที่ 1 หน้าบ้านนางชำเลือง ชูใจ  

               4. หมู่ที่ 2 หน้าบ้านนางกัณหา กระต่ายทอง  

               5. หมู่ที่ 2  หน้าบ้านนายพิพัฒน์ คำภิมาบุตร  

               6. หมู่ที่ 2 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

               7. หมู่ที่ 3 หน้าบ้านนายสมบุญ ดวงแก้ว  

               8. หมู่ที่ 4 หน้าบ้านนายทำนอง สมคิด 

               9. หมู่ที่ 5 บริเวณโรงเรียนบ้านหนองแก  

               10. หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าศูนย์สาธิตการตลาด    

               11. หมู่ที่ 7 บริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  

               12. หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนายธวัช  บุญกอ

 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

                - มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

                - มีคอมพิวเตอร์สำนักงานจำนวน   11  เครื่องทำให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว

                - มีระบบการจัดเก็บค่าน้ำประปาสำเร็จรูป

                - มีระบบการสื่อสารข้อมูลภายใน( LAN )ที่สะดวก

                - มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศขององค์กร  -   คน

 

ลักษณะสังคม


 การรวมกลุ่มต่างๆภายในตำบล

 • กลุ่มเกษตร
 • กลุ่มผู้สูงอายุ
 • กลุ่มสตรี
 • กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
 • กลุ่ม อสม
 • ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

การศึกษา

มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 2 แห่ง

ลำดับที่

สถานศึกษาในสังกัด  สพฐ.

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

1

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์

16

191

 

2

โรงเรียนวัดบ้านน้อย

5

87

 

รวม

21

278

 

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่10 มิถุนายน พ.ศ.2556

                -มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  1  แห่ง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนเจดีย์)

รายการ

พ.ศ.2550

พ.ศ.2551

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

จำนวนเด็กเล็ก

43

60

65

51

52

60

60

จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

2

3

3

3

3

3

3

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่10 มิถุนายน พ.ศ.2556

                การสาธารณสุข

                -มีสถานบริการสาธารณสุขจำนวน   1   แห่ง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเจดีย์  สถานที่ตั้ง หมู่ 1   มีเจ้าหน้าที่จำนวน   5   คน )

                - อสม จำนวน  297   คน

                - มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS) จาก เทศบาล

                - มีทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล

               การรักษาความสงบเรียบร้อย

                - สถานีตำรวจชุมชนจำนวน   1   แห่ง  สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  6   มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ   จำนวน  3 คน,

                 - อปพร  จำนวน  43 คน 

                ศาสนา

                - วัดดอนเจดีย์

                - วัดบ้านน้อย

               - สำนักสงฆ์บ้านหัวรัง

               ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                -สระน้ำสาธารณะมีจำนวน   3   สระ

 

 

ลักษณะที่ตั้ง :


          สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พิกัดที่ตั้ง เส้นรุ้ง(ละติจูด)14.05 เส้นแวง(ลองจิจูด)99.69 อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพนมทวน อยู่ห่างจากอำเภอพนมทวน ประมาณ 15 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร

แผนที่ตำบลดอนเจดีย์

 

  หรือ   


ที่ตั้งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (มุมมอง 360 องศา)


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

ลักษณะภูมิประเทศ

                พื้นที่ของตำบลดอนเจดีย์เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทาน และคลองทิ้งน้ำ (จระเข้สามพัน) ไหลผ่าน ส่งผลให้พื้นที่ทำการเกษตรภายในตำบลดอนเจดีย์ได้รับน้ำจากระบบชลประทานอย่างทั่วถึงตลอดทั้งปี   ลักษณะเด่นของชุมชนคือมีหมู่บ้าน 4 หมู่ (หมู่ 1, 2, 6  และ 7 )อยู่รวมกันตั้งอยู่ตรงกลางของตำบล มีหมู่บ้านที่เหลืออีก 4 หมู่บ้านล้อมรอบ ระยะทางจากศูนย์กลางชุมชนถึงหมู่บ้านต่าง ๆ ไม่เกิน 3 กิโลเมตร ทำให้สะดวกต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ

                อาณาเขตติดต่อ

                ทิศเหนือ       ติดต่อกับ      ตำบลพนมทวน

                ทิศใต้          ติดต่อกับ       ตำบลทุ่งทอง  อำเภอท่าม่วง

                ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ      ตำบลหนองสาหร่าย  ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกาและ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง

                ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ      ตำบลทุ่งสมอ และตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง

                จำนวนหมู่บ้าน

                ในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  8 หมู่ได้แก่

                                1. หมู่ที่ 1 บ้านดอนเจดีย์

                                2. หมู่ที่ 2 บ้านดอนเจดีย์

                                3. หมู่ที่ 3 บ้านน้อย

                                4. หมู่ที่ 4 บ้านหัวรัง

                                5. หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก

                                6. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งระฆัง

                                7. หมู่ที่ 7 ดอนเจดีย์

                                8. หมู่ที่ 8 บ้านมะขามใหญ่

                ประชากร

                จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 4,882 คน แยกเป็น

                                ชาย   2,394 คน

                                หญิง 2,488 คน

                จำนวนครัวเรือน 1,413 ครัวเรือน

                ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 203 คน / ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรของตำบลดอนเจดีย์

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ปกครอง

ตำแหน่ง

ครัวเรือน

ผู้สูงอายุ

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านดอนเจดีย์

นายประเสริฐ   แก้วเกตุ      อาจปักษา

ผู้ใหญ่บ้าน

319

152

460

479

939

2

บ้านดอนเจดีย์

นายโสภณ  ชลอทรัพย์

กำนัน

283

164

439

444

883

3

บ้านบ้านน้อย

นายประสิทธิ์   รอดคำ

ผู้ใหญ่บ้าน

140

105

276

290

566

4

บ้านหัวรัง

นายบุญสม  บรรเทาทุกข์     

ผู้ใหญ่บ้าน

152

67

268

291

559

5

บ้านหนองแก

นายอเนก   กาญจนแพทย์นุกูล

ผู้ใหญ่บ้าน

155

89

284

263

547

6

บ้านทุ่งระฆัง

นายไพบูลย์  รวมชมรัตน์

ผู้ใหญ่บ้าน

143

85

253

269

522

7

บ้านดอนเจดีย์

นายถวิล    มาลาพงษ์

ผู้ใหญ่บ้าน

114

63

211

219

430

8

บ้านมะขามใหญ่

นายนันทกร   ชื่นจิตต์          

ผู้ใหญ่บ้าน

107

46

203

233

426

รวม

1,413

771

2,394

2,488

4,882

* ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง อำเภอพนมทวน   ณ. เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 *

 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรตามช่วงอายุของตำบลดอนเจดีย์

ช่วงอายุประชากร

เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

รวม (คน)

แรกเกิด-2 ปี

87

72

159

3 – 5 ปี

93

65

158

6 – 18 ปี

439

404

843

19– 25 ปี

249

227

476

26– 59 ปี

1,194

1,281

2,475

  60 ปีขึ้นไป

332

439

771

รวมทั้งหมด

2,394

2,488

4,882

 * ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง อำเภอพนมทวน   ณ. เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 *

 

ตารางแสดงสถิติจำนวนประชากร

ประเภท

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ประชากรทั้งหมด

4,820

4,839

4,835

4,840

4,839

4,869

4,882

ครัวเรือน

1,234

1,250

1,279

1,303

1,341

1,367

1,419

เด็ก 3-5 ปี

180

179

199

190

169

156

158

ผู้สูงอายุ

590

601

606

688

738

757

771

ผู้พิการ

-

-

-

-

-

-

106